跳至內容

Thai-yòng-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Thai-yòng-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"大洋洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Thai-yòng-chû.

Thai-yòng-chû (大洋洲, Yîn-ngî: Oceania), he vi-yî Nàm Pan-khiù ke yit-ke thai-chû, chú-yeu fûn-vì lióng phu-fûn, Au-chû thai-liu̍k lâu Thai-phìn-yòng kok tó-yí, cham chhiòn-khiù chúng liu̍k-thi mien-chit ke 6%. Yû-têu koet-kâ li yì Mî-koet m̀ sṳ̀n-ngin thai-yòng-chû vì yit-ke chû, chhṳ-to chhai Thi-chṳt-ho̍k song-poi, Au-chû thai-liu̍k he yit-ke thu̍k-li̍p ke chû: Au-thai-li-â chû.

Thi-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Koet-kâ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu-su̍k-thi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]