Ngi̍t-pún

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liá-piên "Ngi̍t-pún" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"日本" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Ngi̍t-pún
'
Flag of Japan.svg Imperial Seal of Japan.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Kiûn-chṳ̂-thoi
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Japan-location-cia.gif
sú-tû Tûng-kîn-tû
Chui-thai sàng-sṳ Tûng-kîn-tû
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Ngi̍t-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Ngi̍t-pún-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
chú-yeu chiet-ngit Kien-koet-ngit - 2-ngie̍t 11-ngit
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .jp

Ngi̍t-pún he vi-yî Â-chû tûng-phu ke tó-koet, liâng-thú yù Pet-hói-tho, Pún-chû, Si-koet, Kiú-chû si-ke thai-tó lâu sâm-chhiên kiú-pak tô ke séu-tó chû-sṳ̀n, sî-lìm Ngit-pún-hói lâu chêu-siên pan-tó kak-hói siong-mong, tûng-mien chhiu-he Thai-phìn-yòng. “Ngit-pún” liá-ke chhṳ̀-ki ke miàng-sṳ yi-sṳ he “Chêu-yàng sṳ̂n-hí ke thi-fông”.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Regions and Prefectures of Japan 2.png

Chhiâng-sêm-yen
Pet-hói-tho
Ngâm-sú-yen
Chhiû-thièn-yen
Kiûng-sàng-yen
Sân-hìn-yen
Fuk-tó-yen
Chhṳ-sàng-yen
Chhiên-ya̍p-yen
Li-muk-yen
Khiùn-mâ-yen
Khì-ngiu̍k-yen
Tûng-kîn-tû
Sṳ̀n-nai-chhôn-yen
Sîn-sit-yen
Sa̍k-chhôn-yen
Fu-sân-yen
Chhòng-yâ-yen
Khi-fù-yen
Chhin-kông-yen
Oi-tî-yen
Sâm-chhùng-yen
Chṳ̂-fo-yen
Fuk-chiáng-yen
Kîn-tû-fú
Pîn-khù-yen
Nai-liòng-yen
Lâu-kô-sân-yen
Thai-fán-fú
Chhûng-shu̍n-yen
Kô-tî-yen
Oi-yèn-yen
Tet-tó-yen
Hiông-chhôn-yen
Kông-sân-yen
Tiâu-chhí-yen
Tó-kîn-yen
Kóng-tó-yen
Sân-khiéu-yen
Sân-lî-yen
Fuk-kông-yen
Thai-fûn-yen
Chó-fo-yen
Chhòng-khi-yen
Yùng-pún-yen
Lu̍k-yì-tó-yen
Kiûng-khi-yen
Yen Ngit-vùn Hiragana Sú-fú Thi-vet Ngìn-khiéu [péu 1] Mien-chit [péu 2] Ngìn-khiéu me̍t-thu[péu 3] Khiùn Sṳ-thín-chhûn ISO 3166-2
Oi-tî-yen 愛知県 あいちけん 名古屋市 Chûng-phu Pún-chû 7,410,719 5,153.81 1,438 10 63 JP-23
Chhiû-thièn-yen 秋田県 あきたけん 秋田市 Tûng-pet Pún-chû 1,085,997 11,612.11 94 6 25 JP-05
Chhiâng-sêm-yen 青森県 あおもりけん 青森市 Tûng-pet Pún-chû 1,373,339 9,606.26 142 8 40 JP-02
Chhiên-ya̍p-yen 千葉県 ちばけん 千叶市 Kôan-tûng Pún-chû 6,216,289 5,156.15 1,204 6 56 JP-12
Oi-yèn-yen 愛媛県 えひめけん 松山市 Si-koet Si-koet 1,431,493 5,676.44 252 7 20 JP-38
Fuk-chiáng-yen 福井県 ふくいけん 福井市 Chûng-phu Pún-chû 806,314 4,188.76 192 7 17 JP-18
Fuk-kông-yen 福岡県 ふくおかけん 福岡市 Kiú-chû Kiú-chû 5,071,968 4,971.01 1,020 15 69 JP-40
Fuk-tó-yen 福島県 ふくしまけん 福島市 Tûng-pet Pún-chû 2,029,064 13,782.54 147 13 61 JP-07
Khi-fù-yen 岐阜県 ぎふけん 岐阜市 Chûng-phu Pún-chû 2,080,773 10,598.18 196 9 42 JP-21
Khiùn-mâ-yen 群馬県 ぐんまけん 前橋市 Kôan-tûng Pún-chû 2,008,068 6,363.16 315 9 39 JP-10
Kóng-tó-yen 広島県 ひろしまけん 廣島市 Chūgoku Pún-chû 2,860,750 8,476.95 337 6 23 JP-34
Pet-hói-tho 北海道 ほっかいどう 札幌市 Pet-hói-tho Pet-hói-tho 5,506,419 83,453.57 66 64 180 JP-01
Pîn-khù-yen 兵庫県 ひょうごけん 神戶市 Khiûn-ki Pún-chû 5,588,133 8,392.42 666 8 41 JP-28
Chhṳ-sàng-yen 茨城県 いばらきけん 水戶市 Kôan-tûng Pún-chû 2,969,770 6,095.62 487 7 44 JP-08
Sa̍k-chhôn-yen 石川県 いしかわけん 金澤市 Chûng-phu Pún-chû 1,169,788 4,185.32 279 6 19 JP-17
Ngâm-sú-yen 岩手県 いわてけん 盛冈市 Tûng-pet Pún-chû 1,330,147 15,278.51 87 11 35 JP-03
Hiông-chhôn-yen 香川県 かがわけん 高松市 Si-koet Si-koet 995,842 1,861.70 535 5 17 JP-37
Lu̍k-yì-tó-yen 鹿児島県 かごしまけん 鹿兒島市 Kiú-chû Kiú-chû 1,706,242 9,132.42 187 11 49 JP-46
Sṳ̀n-nai-chhôn-yen 神奈川県 かながわけん 橫濱市 Kôan-tûng Pún-chû 9,048,331 2,415.42 3,746 7 35 JP-14
Kô-tî-yen 高知県 こうちけん 高知市 Si-koet Si-koet 764,456 7,104.70 108 6 35 JP-39
Yùng-pún-yen 熊本県 くまもとけん 熊本市 Kiú-chû Kiú-chû 1,817,426 6,908.45 263 10 48 JP-43
Kîn-tû-fú 京都府 きょうとふ 京都市 Khiûn-ki Pún-chû 2,636,092 4,612.93 571 6 28 JP-26
Sâm-chhùng-yen 三重県 みえけん 津市 Khiûn-ki Pún-chû 1,854,724 5,760.72 322 7 29 JP-24
Kiûng-sàng-yen 宮城県 みやぎけん 仙台市 Tûng-pet Pún-chû 2,348,165 6,861.51 342 10 36 JP-04
Kiûng-khi-yen 宮崎県 みやざきけん 宫崎市 Kiú-chû Kiú-chû 1,135,233 6,684.67 170 8 31 JP-45
Chhòng-yâ-yen 長野県 ながのけん 長野市 chûng-phu Pún-chû 2,152,449 12,598.48 171 14 81 JP-20
Chhòng-khi-yen 長崎県 ながさきけん 長崎市 Kiú-chû Kiú-chû 1,426,779 4,092.80 349 4 23 JP-42
Nai-liòng-yen 奈良県 ならけん 奈良市 Khiûn-ki Pún-chû 1,400,728 3,691.09 379 7 39 JP-29
Sîn-sit-yen 新潟県 にいがたけん 新潟市 Chûng-phu Pún-chû 2,374,450 12,582.37 189 9 35 JP-15
Thai-fûn-yen 大分県 おおいたけん 大分市 Kiú-chû Kiú-chû 1,196,529 5,804.24 206 3 18 JP-44
Chhûng-shu̍n-yen 岡山県 おかやまけん 岡山市 Chūgoku Pún-chû 1,945,276 7,008.63 278 12 29 JP-33
Chhûng-shu̍n-yen 沖縄県 おきなわけん 那霸市 Chhûng-shu̍n Chhûng-shu̍n 1,392,818 2,271.57 613 5 51 JP-47
Thai-fán-fú 大阪府 おおさかふ 大阪市 Khiûn-ki Pún-chû 8,865,245 1,893.18 4,683 5 43 JP-27
Chó-fo-yen 佐賀県 さがけん 佐賀市 Kiú-chû Kiú-chû 849,788 2,439.23 348 7 23 JP-41
Khì-ngiu̍k-yen 埼玉県 さいたまけん 埼玉市 Kôan-tûng Pún-chû 7,194,556 3,767.09 1,909 9 71 JP-11
Chṳ̂-fo-yen 滋賀県 しがけん 大津市 Khiûn-ki Pún-chû 1,410,777 4,017.36 351 5 26 JP-25
Tó-kîn-yen 島根県 しまねけん 松江市 Chūgoku Pún-chû 717,397 6,707.32 107 7 21 JP-32
Chhin-kông-yen 静岡県 しずおかけん 靜岡市 Chûng-phu Pún-chû 3,765,007 7,328.61 513 9 42 JP-22
Li-muk-yen 栃木県 とちぎけん 宇都宮市 Kôan-tûng Pún-chû 2,007,683 6,408.28 313 6 33 JP-09
Tet-tó-yen 徳島県 とくしまけん 德島市 Si-koet Si-koet 785,491 4,145.26 189 8 24 JP-36
Tûng-kîn-tû 東京都 とうきょうと 新宿區 Kôan-tûng Pún-chû 13,159,388 2,102.35 6,259 1 39 JP-13
Tiâu-chhí-yen 鳥取県 とっとりけん 鳥取市 Chūgoku Pún-chû 588,667 3,507.19 168 4 19 JP-31
Fu-sân-yen 富山県 とやまけん 富山市 Chûng-phu Pún-chû 1,093,247 4,247.22 257 2 15 JP-16
Lâu-kô-sân-yen 和歌山県 わかやまけん 和歌山市 Khiûn-ki Pún-chû 1,002,198 4,725.58 212 6 30 JP-30
Sân-hìn-yen 山形県 やまがたけん 山形市 Tûng-pet Pún-chû 1,168,924 9,323.34 125 8 35 JP-06
Sân-khiéu-yen 山口県 やまぐちけん 山口市 Chūgoku Pún-chû 1,451,338 6,110.76 238 5 22 JP-35
Sân-lî-yen 山梨県 やまなしけん 甲府市 Chûng-phu Pún-chû 863,075 4,465.37 193 5 28 JP-19


Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wiki letter w.svg Liá-he yit-phiên Séu-chok-phín, ngì cho-tet theu-ko phiên-si̍p fe̍t-he siû-thin khok-chhûng khì nui-yùng.

  1. 2010-ngièn Sú-kí
  2. Tân-vi vì Phìn-fông kûng-lî
  3. Tân-vi vì Ngìn / Phìn-fông kûng-lî