Aichi-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Aichi-yen.

Oi-tî-yen (Ngit-ngî: あいちけん, Aichi-ken) he vi yî Ngit-pún Chûng-phu Thi-fông ke yen, sú-fú lâu thi-yit-thai sàng vì Miàng-kú-vuk-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]