Thai-fán-fú

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thai-fán-fú

Thai-fán-fú he Ngi̍t-pún Khiûn-ki Thi-fông ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ tshit-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 1,892.86 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 8,823,473-ngìn.