Thú-ngí-khì

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thú-ngí-khì
'
Flag of Turkey.svg Coat of Arms of Turkey.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Koet-kâ fò-phìn, Sṳ-kie fò-phìn
koet-kô: Thu̍k-li̍p tsin-hàng-tsì
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Turkey (orthographic projection).svg
sú-tû Ôn-khà-lâ
Chui-thai sàng-sṳ Yî-sṳ̂-thán-pó
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Thú-ngí-khì-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Thú-ngí-khì-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Khiung-fò tsṳ-thu
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .tr
koet-chi thien-fa khî-ho +90

Thú-ngí-khì Khiung-fò-koet (Thú-ngí-khì-ngî: Türkiye Cumhuriyeti) he yit-ke vàng-khiam Êu-Â lióng-chû ke koet-kâ, koet-thú pâu-koat Sî-Â ke Ôn-na̍p-thok-li-â Pan-tó, yî-khi̍p Pâ-ngì-kòn Pan-tó ke tûng Set-lùi-sṳ̂ thi-khî. Pet lìm Het-hói, nàm lìm Thi-chûng-hói, tûng-nàm lâu Si-li-â, Yî-là-khiet chiap-yòng, sî-lìm Oi-khìm-hói, pin lâu Hî-lia̍p yî-khi̍p Pó-kâ-li-â chiap-yòng, tûng-phu lâu Kak-lû-kit-â, Â-mî-nì-â, Â-set-pai-kiong lâu Yî-lóng chiap-yòng. Chhai Ôn-na̍p-thok-li-â Pan-tó lâu tûng Set-lùi-sṳ̂ thi-khî chṳ̂-kiên ke, he Pok-sṳ̂-phú-lû-sṳ̂ Hói-hia̍p, Mâ-ngì-mâ-là hói lâu Tha̍t-tha̍t-nì-ngì Hói-hia̍p, su̍k Het-hói Hói-hia̍p, phe̍t-chhṳ̂n Thú-ngí-khì Hhói-hia̍p, he lièn-chiap Het-hói yî-khi̍p Thi-chûng-hói ke vì-yit hòng-tho. Khì sú-tû he vi chhú Ôn-na̍p-thok-li-â Kô-ngièn chang tûng-ông ke Ôn-khà-là. Koet-mìn yû 98% he Mu̍k-sṳ̂-lìm, than fap-li̍t kûi-thin sṳ̍t-sṳ̂ Chṳn-Kau Fûn-lì. Muk-chhièn chang sṳ̂n chhiáng kâ-ngi̍p Êu-mèn, than-he Êu-mèn yîn pet Set-phú-lu-sṳ̂ khi̍p Â-mî-nì-â chúng-chhu̍k thai-thù-sat tén mun-thì chhiam-sṳ̀ khî chhie̍t Thú-ngí-khì kâ-ngi̍p. Thú-ngí-khì yù 2009-ngièn hí vì Thu̍t-khet Ngi-fi Sṳ̀n-yèn-koet. Khì hì-hèu su̍k Thi-chûng-hói hì-hèu, nàm-phu lâu sî-phu hì-hèu vûn-fò, Ha-kui kôn ngie̍t, Tûng-kui tô-yí: Het-hói yèn-ngan, liòng sóng sṳp-yun; nui-liu̍k, tûng-pet, tûng-nàm chet Tûng-kui hòn-lâng, Ha-kui kôn-ngie̍t.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Gallery[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]


Â-chû
Tûng-â lâu Pet-â ː Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet (Chûng-koet Thai-liu̍k)| Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)1| Ngit-pún | Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet | Thai-hòn Mìn-koet | Mùng-kú | Ngò-lò-sṳ̂
Tûng-nàm-â ː Mién-thien | Vùn-lòi | Kán-pu-chhài | Tûng Timor | Yin-nì | Liàu-koet | Mâ-lòi-sî-â | Fî-li̍t-pîn | Sîn-kâ-pô | Thai-koet | Ye̍t-nàm
Nàm-â ː Bangladesh | Bhutan | Yin-thu | Maldives | Nepal| Pakistan | Sri Lanka
Chûng-Â ː Kazakhstan | Kyrgyzstan | Tajikistan | Turkmenistan | Uzbekistan
Sî-â ː Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | Bahrain | Cyprus | Pet Cyprus | Gruzia | Iran | Iraq | Yî-set-lie̍t | Yok-tan | Kuwait | Lì-pâ-nun | Oman | Palestine | Qatar | Saudi Â-lâ-pak | Si-li-â | Thú-ngí-khì | Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet | Yemen
khì-thâ thi̍t-sû chṳn-khî ː Hiông-kóng| Au-mùn
Sṳ-kie thi-lî sok-yín | Fî-chû | Mî-chû | Nàm-khi̍t-chû | Êu-chû | Thai-yòng-chû | Kok-koet sú-tû
(1) Chhiáng ngì khon Thòi-vân mun-thì