跳至內容

Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n

Chhiùng Wikipedia lòi

Koet-kâ lâu Thi-khî Táng-kip Vet-miàng (Yîn-ngî: Country code top-level domain, kién-chhṳ̂n: ccTLD), he yung lióng sṳ-mû ke koet-kâ fe̍t thi-khî miàng suk-siá thoi-chhṳ̂n ke táng-kip-vet, khì-vet-miàng ke chṳ́-thin khi̍p fûn-phi ], chṳn-chhṳ yîn-su kháu-liòng lìn-kàm chhai kî-su̍t lâu sông-ngia̍p yîn-su chṳ̂-sông. Liá-têu táng-kip-vet kiûn yù lióng-chak sṳ-mû chû-sṳ̀n, thai-phu-fun sṳ́-yung ISO 3166-1 phiêu-chún. 2002-ngièn sṳ̀ khiung yû 243-ke koet-kâ khi̍p thi-khî táng-kip-vet.