Pô-làn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Warszawa
Flaga Polski
Herb Polski

Pô-làn (Pô-làn-ngî: Polska, Rzeczpospolita Polska) he yit-ke Chûng-Êu koet-kâ, sî-mien lâu Tet-koet‎ chiap-hi, nàm-phu lâu Tshia̍p-khiet lâu Sṳ̂-lo̍k-fa̍t-khiet vì lìn, Vû-khiet-làn lâu Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂ chhai tûng-piên, tûng-pet-phu lâu Li̍p-thâu-vón khi̍p Ngò-lò-sṳ̂ chiap-khiun. Ke-koet chhung-yeu ke thi-lî vi-chṳ yî-khi̍p thi-hìn thô-chṳ liáu lièn-ngièn ke chan-fó fûn-chên, kí-ke sṳ-ki yî-lòi Pô-làn ke pán-thù ya yit-chai kiên-kói.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Pô-làn Hàng-chṳn Khî-va̍k Pô-làn Koet-khì
Hâ Sî-lî-sî-â-sén | Khù-â-vì - Pô-mî-là-nì-â-sén | Lû-pu-lìm-sén | Lû-pu-sṳ̂-khà-sén | Lò-tsṳ-sén | Séu Pô-làn-sén | Mâ-tsó-fû-sá-sén | O-pô-lòi-sén | Khak-ngì-pâ-yèn-sân-sén | Pô-tet-là-chhia-sén | Pô-mî-là-nì-â-sén | Sî-lî-sî-â-sén | Sṳn-sṳ̍p-sṳ-sén | Ngá-ngì-mí-â - Mâ-chú-lî-sén | Thai Pô-làn sén | Sî Pô-mî-là-nì-â-sén
Chú-yeu sàng-sṳ: Fà-sâ | Lò-tsṳ | Khiet-là-khô-fû | Fut-lò-tshṳ-ngá-fû | Pô-tsṳ-nàm | Kak-than-sṳ̂-khiet | Sṳ̍p-chhiet-chhiâng | Pí-tet-kô-sṳ̍p | Lû-pu-lìm | Khà-thok-vì-tsṳ | Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet | Khìm-sṳ̂-thok-khok-ngá | Kak-tên-nì-â | Thai Pô-làn Thi-khî Kô-yî-fû | Thok-lùn | Là-tô-mê | Khái-ngì-chhái | Ngie̍t-sû-fû | O-ngì-sṳ̍p-tên