Yi-thai-li

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yi-thai-li
'
Flag of Italy.svg Emblem of Italy.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Yi-thai-li-ngìn chṳ̂ kô-khiuk
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU location ITA.png
sú-tû Lò-mâ
Chui-thai sàng-sṳ Lò-mâ
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Yi-thai-li-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Yi-thai-li-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .it
koet-chi thien-fa khî-ho +39

Yi-thai-li he yit-chak Êu-chû koet-kâ, chú-yeu yù vi-yî nàm êu ke hio hîn Â-phìn-nèn pan-tó khi̍p lióng-ke vi-yî Thi-chûng-hói chûng ke tó-yí Sî-sî-lî-tó lâu Sat-tên-tó só chû-sṳ̀n, Koet-chi thoi-ma vì IT. Yi-thai-li pet-fông ke Â-ngì-pî-sṳ̂ sân thi-khî lâu Fap-koet, Shuì-sṳ, O-thi-li yî-khi̍p Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â chiap-yòng, khì liâng-thú pâu vì chho̍k lióng-ke mì hîn koet-kâ——sṳn mâ li̍t nok lâu Fâm-tì-kông, yì chhai Shuì-sṳ yúng-yû chho-lo̍k yî Lû-kâ-nok-fù fù-pán ke Yi-thai-li kham pô nui liá-ke kin-ngoi liâng-thú. Chhiòn-koet hàng-chṳn va̍k-fûn 20 ke Thai-khî (khì-chûng 5 ke vì Chhṳ-chhṳ-khî), 110 ke sén lâu 8,100 ke sàng-sṳ. Sú-tû vì Lò-mâ, Yi-thai-li Vòng-koet chhai 1870-ngièn chiông sú-tû sat tsì chhai chhṳ́, yì Tû-lìn (1861-ngièn -1865-ngièn) khi̍p Fu̍t-lò-lùn-sṳ̂ (1865-ngièn -1870-ngièn) ya chên he Yi-thai-li Vòng-koet ke sú-tû. Kîn-kí 2009-ngièn thúng-kie, Yi-thai-li ngìn-khiéu thai-yok vì 6,020 van, liâng-thú mien-chit yok vì 301,338 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu Me̍t-thu yok mî phìn-fông kûng-lî 200 ngìn, su̍k-yî Vûn-tai hì-hèu. Yi-thai-li he Êu-chû-ngìn khiéu thi 5 tô ke koet-kâ, ngìn-khiéu chhai sṳ-kie sông phài-miàng thi 23 vi. Yi-thai-li yîn khì yúng-yû mî li ke chhṳ-yèn fûng kông fò vì sú chung-tô ke ngìn-lui vùn-fa vì-sán yì pûn chhṳ̂n-vì mî li ke koet-thu (Belpaese).

Hien-kîm ke Yi-thai-li khî-vet he yî-chhièn Êu-chû mìn-chhu̍k khi̍p vùn-fa ke yèu làm, chên yín yuk chhut Lò-mâ vùn-fa khi̍p yî thi̍t là sṳ̂ kham vùn-mìn, yì Yi-thai-li ke sú-tû Lò-mâ, kí ke Sṳ-ki yî-lòi tû-he Sî-fông sṳ-kie ke chṳn-chhṳ chûng-sîm, ya chên-kîn he Lò-mâ Ti-koet ke sú-tû. Tông Lò-mâ Ti-koet yun-lo̍k heu, Yi-thai-li chô su liáu tô-chhṳ ngoi chhu̍k ngi̍p-chhîm, pâu-koat lùn pâ tái ngìn khi̍p tûng kô Tet ngìn tén Ngit-ngí-màn mìn-chhu̍k, chṳ̂-heu hàn-yû Nok-màn ngìn khi̍p pai tsam thìn ngìn tén. Chhai kí ke Sṳ-ki heu, Yi-thai-li chón yì sṳ̀n-vì vùn ngi fu̍k-hîn ke Fat-ngièn-thi <ref name="immaculateheartacademy.Org" >

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]