Molise

Chhiùng Wikipedia lòi
Molise.
Molise.
Molise.

Molise (Yi-thai-li-ngî: Molise fat-yîm:[moˈliːze]) he Yi-thai-li chûng-phu ke yit-ke Thai-khî, he Yi-thai-li thi-ngi séu ke Thai-khî. Thai-khî ke chhièn-sṳ̂n he Abruzzi lâu Molise khî (chhṳ̍t chṳ 1963-ngièn chhièn lâu Abruzzo Thai-khî ha̍p pin) ke yit phu-fûn, hien-sṳ̀ yí fûn sṳ̀n lióng-ke ke phe̍t-ke Thai-khî. Molise Thai-khî sî-pet lìm Abruzzo Thai-khî, sî-lìm Lazio Thai-khî, nàm kie lìm Campania Thai-khî, tûng-nàm lìm Puglia Thai-khî khi̍p tûng-pet kie lìm Adriatic-hói.

Thai-khî mien-chit 4,438 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 321,047 ngìn. Thai-khî nui yû lióng-ke séu-sú mìn-chhu̍k: yit-ke mìn-chhu̍k he Molisa Croatia-ngìn (Molisan Croatians), tông-chûng yû 2,500 ngìn sot Croatia-Dalmatia-ngî chûng ke yit-chúng kú-thoi fông-ngièn. Nang-ngoi yit-ke séu-sú mìn-chhu̍k he Molisa Albania-ngìn (Molisan Albanians), kì-têu chet nang sot Albania-ngî chûng ke yit-chúng kú-thoi fông-ngièn, liá-chúng ngî-ngièn kiên hien-sṳ̀ Adriatic-hói tui ngan ke mìn-chhu̍k só sot ke Albania-ngî yû hó-thai ke fûn-phe̍t. Molisa Albania-ngìn yit-pân siông-sin chang kau (m̀-he Tûng-chang-kau).

Thai-khî nui yû hó-tô sa-khî yî thi-ngi-chhṳ sṳ-kie thai-chan su-to pho-fái. Thai phî mèn kiûn thi-mien phu chhui yî Campobasso vì kî-thi, pûn Kâ-nâ-thai sṳ pîn chhṳ̂n-vì " pûng ya̍p sàng ".

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]