Sardegna

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sardegna.
Flag of the Italian region Sardinia.svg
Sardegna
Sardegna
Sardegna.

Sat-tên-tó (Yi-thai-li-ngî: Sardegna [sarˈdeɲɲa]; Sardinia-ngî : Sardìgna, Sardìnnia), vi-yî Yi-thai-li pan-tó ke sî-nàm-fông, he Thi-chûng-hói ke thi-ngi thai tó, kiùn chhṳ yî Sî-sî-lî. Khì thi-lî vi-tsì chhai Khô-sî-kâ-tó nàm-mien, Sî-pân-ngà, Thu̍t-nì-sṳ̂, Yi-thai-li chṳ̂-kiên ke Thi-chûng-hói sî-phu. Sat-tên-tó fu-khiûn Hói-vet chên sṳ̀n sán sâ tên ǹg, liá khó-nèn he “ sâ tên ” ǹg yit-chhṳ̀ ke yù-lòi, he yit-ke ngièn thoi khi̍t vì kiú yén ke kú-ló tó-yí. Kì ke thi-sṳ khi khu tô pien, fàn tó hói-ngan sien khiuk chap fu̍k-chha̍p. Sat-tên-tó ke hì-hèu vûn-fò sṳp-yun, he tién-hîn ke Thi-chûng-hói sṳt hì-hèu, than kô sân táng-phu ke chit siet khó tha̍t pan ngièn chṳ̂ kiú.

Sat-tên-tó hàn pó-liù chho̍k khì thu̍k-thi̍t ke chhòn-thúng chiet ngit soi mâ chiet (Sartiglia). Sat-tên-tó khó sot he vùn-fa ke thai lùi si̍p, tó-sông hien-chhai hàn sṳ́-yung chho̍k sat tên nì â ngî—— yit-chúng yù Là-tên-ngî yén sâng-chhut-lòi ke ngî-ngièn. Than-he chhai tó ke pet-phu, sa sṳ́-yung-lòi-chhṳ Yî-pí-li-â pan-tó ke Kâ-thai-lò-nì-â-ngî. To-liáu tó ke nàm-phu thi-khî, sṳ́-yung ke yu he “ li-sî-â ” fông-ngièn. Yîn-chhṳ́, chit-sṳ́ he Yi-thai-li pún-thú ngìn, ya khó-nèn vàn-chhiòn put túng khì yi-sṳ̂ yì mò-fap kiêu-thûng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]