Abruzzo

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Abruzzo.
Flag of Abruzzo.svg
Abruzzo.
Abruzzo.
Abruzzo.

Â-pu-lû-tsó (Yi-thai-li-ngî: Abruzzo fat-yîm:[aˈbruttso]) vi-yî Yi-thai-li chûng-phu, pet lâu Mâ-ngì-khái kâu chiap, Là-chhè-o vi-yî khì sî-nàm, sî-nàm-phu he Mo̍k-li-set Thai-khî, tûng piên chet he Â-tet-lî-â-hói. Kâi khî yî 1963-ngièn chhiùng ngièn â pu lû chhè - mo̍k li set Thai-khî (Abruzzi e Molise) chûng va̍k-fûn-chhut-lòi. “ Â-pu-lû-chhè ” yit-chhṳ̀ chet he chṳ́ chhai Pô-phòng Vòng-chêu thúng-chhṳ kâi thi sṳ̀, tui khiûn â pu lû tsó fò yén â pu lû tsó lióng thi ke ha̍p-chhṳ̂n.

Thai-khî Sú-fú vì Â-khwuî-là, chhiòn khî-fûn 4 ke sén: Â-khwuî-là (L'Aquila), thai là mo̍k (Teramo), kî yâ tì (Chieti) fò phi sṳ̂ khà là (Pescara). Khì-chûng phi sṳ̂ khà là he chhiòn khî chú-yeu kîn-chi chûng-sîm, yi̍t he chhiòn khî chui-thai ke yit-ke sén; yì khì yâ tì chet he chhiòn khî ngìn-khiéu chui-tô ke sén-fun. Cháng-ke Thai-khî ngìn-khiéu yok 130 van, hâ sat 305 ke sṳ chṳn-fú.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]