Basilicata

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pâ-sṳ̂-li-khà-thap.
Flag of Basilicata.svg
Pâ-sṳ̂-li-khà-thap.
Pâ-sṳ̂-li-khà-thap.

Pâ-sṳ̂-li-khà-thap (Yi-thai-li-ngî: Basilicata Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[basiliˈkaːta]) yi̍t chhṳ̂n lû Khà-nì â (Lucania), he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, tûng, sî fûn-phe̍t lâu Kham-pha-nì-â, Phú-li-â siông-lìn, nàm-piên he Khà-là-pu-lî-â, yû séu thon hói-ngan sien lièn-chiap thi le̍t nì ôn hói, nang yit-thon chet chhai tûng-nàm-fông — thap làn thok vân — lâu yî o nì â hói siông-lièn. Chhiòn khî mien-chit 9,995 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 597,768 (2001-ngièn sú-kí), ngìn-khiéu Me̍t-thu vì 60 ngìn / phìn-fông kûng-lî. Thai-khî Sú-fú pô thán chhat (Potenza), khî nui fûn pô thán chhat (Potenza) fò mâ thai là (Matera) lióng-sén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]