Puglia

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phú-li-â.
Phú-li-â.
Phú-li-â.

Phú-li-â (Yi-thai-li-ngîPuglia, yu chhṳ̂n Â-phú-li-â ) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, tûng lìn Â-tet-lî-â-hói, tûng-nàm-mien-lìm oi o nì â hói, nàm-mien chet lìn khiûn o thi̍t lóng thok hói-hia̍p khi̍p thap làn thok vân. Kâi khî nàm-phu tî-miàng ke sat lùn thok pan-tó, chû-sṳ̀n liáu Yi-thai-li 「 phì hio 」 ke yit phu-fûn. Thai-khî mien-chit 19,366km², ngìn-khiéu 4,023,957 ngìn (1991-ngièn).

Kâi khî hàn lâu khì-thâ Yi-thai-li Thai-khî lièn-chiap, pet lìn Mo̍k-li-set Thai-khî, sî-lìm Kham-pha-nì-â‎ Thai-khî, khi̍p sî-nàm-mien ke Pâ-sṳ̂-li-khà-thap Thai-khî. Thai-khî kak chho̍k Â-tet-lî-â-hói khi̍p oi o nì â hói lâu Hî-lia̍pÂ-ngì-pâ-nì-â siông-lìn. Thai-khî Khok-chán chṳ pet-mien yén chhú ke mo̍k thi̍t — kak kâ nù thi-khî, he thi-ngi-chhṳ pu nit chan-châng chûng chui-heu yit-chhṳ vì sàng só fat-sâng ke thi-fông.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]