Puglia

Chhiùng Wikipedia lòi
Puglia.
Puglia.
Puglia.

Puglia (Yi-thai-li-ngî: Puglia, yu chhṳ̂n Apulia ) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, tûng lìn Adriatic-hói, tûng-nàm-mien-lìm Ionia-hói, nàm-mien chet lìn khiûn Otranto Hói-hia̍p khi̍p Taranto Vân. Kâi khî nàm-phu tî-miàng ke Salento pan-tó, chû-sṳ̀n liáu Yi-thai-li "phì hio" ke yit phu-fûn. Thai-khî mien-chit 19,366km², ngìn-khiéu 4,023,957 ngìn (1991-ngièn).

Kâi khî hàn lâu khì-thâ Yi-thai-li Thai-khî lièn-chiap, pet lìn Molise Thai-khî, sî-lìm Campania Thai-khî, khi̍p sî-nàm-mien ke Basilicata Thai-khî. Thai-khî kak chho̍k Adriatic-hói khi̍p Ionia-hói lâu Hî-lia̍pAlbania siông-lìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]