Sicilia

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sî-sî-lî.
Sicilian Flag.svg
Sî-sî-lî.
Sî-sî-lî.

Sî-sî-lî (Yi-thai-li-ngîSicilia [siˈtʃiːlja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî. Sî sî lî cham thi 25,708 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu sú vì 500 van, he Yi-thai-li chui-thai ke khî. Thùng-sṳ̀ ya-he Thi-chûng-hói chui-thai ke tó. Yì sî sî lî tó chû-vì kí ke kha-séu ke tó-yí ya pûn na̍p-ngi̍p sî sî lî khî-vet fam-vì.

Chhai kú Chûng-koet chhṳ̂n chṳ̂ vì sṳ̂ ka lî yâ , 《chû fan chṳ》: 「 sṳ̂ kâ lî yâ koet, khiûn lù mî koet kie, hói yí fat Yit-chhiên lî, yî fu̍k, fûng-siu̍k, ngî-yîm lâu lù mî thùng. Pún koet yû sân hie̍t chṳ chhṳ̂m, si-kui chhut fó, yén mong chet chêu yên mù fó, khiûn kôn chet fó sṳ lie̍t sṳm, koet ngìn siông lâu kòng 舁 thai sa̍k, chhùng Ńg-pak kîn fe̍t Yit-chhiên kîn phau tshit hie̍t chûng, sî 臾 pau-chhut, sui yì fèu sa̍k. 」

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]