Veneto

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Veneto.
Flag of Veneto.svg
Veneto.
Veneto.
Veneto.

Vî-nì-thok (Yi-thai-li-ngî: Veneto), he Yi-thai-li tûng-pet-phu ke yit-ke chṳn khî, khì piên-kie lâu Lùn-pâ-thi, Thi̍t-lùn-tì-nok - Song-â-thit-khiet, O-thi-li lâu Ngie-mí-li-â Lò-mâ-nyap chiap-yòng, chhai Â-ngì-pî-sṳ̂ sânÂ-tet-lî-â-hói chṳ̂-kiên. Kon chhôn Pô-hò, â thit khiet hò, pu lùn tha̍t hòphì â vùi hò. Sú-fú he Vî-nì-sṳ̂, khì-thâ ke chhùng-yeu sàng-sṳ pâu-koat vì lò na̍p, pha tô ngá, thi̍t lùi vì sok, pi lû nok, lò vì kô lâu vì khìm chhat.

Vî-nì-thok yúng-yû fûng-fu ke ngi-su̍t fò vùn-fa. Khí-yû Li̍t-sṳ́ ka-chhṳ̍t ke kien-chuk pâu-koat thu̍k thi ke vî nì sṳ̂ kien-chuk-vu̍t khi̍p khiâu-liông, yî-khi̍p put-séu pha là thi o sṳt kien-chuk ke phe̍t shú. vì lò na̍p kin kî chhòng he yit-ke Kú Lò-mâ ke Yèn-hìn kin kî chhòng, chhòn-thúng sông chôn yên kô khia̍k. Abano Terme ke thermal baths yi̍t he yit-ke kín tiám. Lî-yû sṳn thi yû Jesolo, khô ngì tì na̍p Tan phi tsó, kâ ngì tha̍t fù.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]