Adriatic-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Adriatic-hói.
Adriatic-hói.

Adriatic-hói (Yi-thai-li-ngî: Mar Adriatico), he Thi-chûng-hói ke yit-phu-fun súi-vet, fûn-kak liáu Yi-thai-li pan-tóBalkan pan-tó, ya fûn-kak liáu Apennine Sân-mak lâu Dinaric Alps Sân-mak khi̍p-khì lìm khiûn thi-khî. Adriatic-hói sî-ngan su̍k-yî Yi-thai-li, tûng-ngan chet fûn-phe̍t su̍k-yî Slovenia, Croatia, Bosnia lâu Herzegovina, MontenegroAlbania. Adriatic-hói théu-ko vi-yî khì nàm-phu ke Otranto hói-hia̍p lâu Ionia-hói siông-lièn. Po Hò, Adige-hò, Ofanto-hò tén hò-liù liù ngi̍p Adriatic-hói; hói chûng yû khiûn 1200 ke tó-yí, khì-chûng chṳ́-yû 69 ke yû ngìn kî-chhu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]