Adriatic-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Â-tet-lî-â-hói.
Â-tet-lî-â-hói.

Â-tet-lî-â-hói (Yi-thai-li-ngîMar Adriatico), he Thi-chûng-hói ke yit-phu-fun súi-vet, fûn-kak liáu â phìn nèn pan-tóPâ-ngì-kòn pan-tó, ya fûn-kak liáu â phìn nèn Sân-mak lâu thi̍t nai-vi khiet Â-ngì-pî-sṳ̂ Sân-mak khi̍p-khì lìm khiûn thi-khî. Â-tet-lî-â-hói sî-ngan su̍k-yî Yi-thai-li, tûng-ngan chet fûn-phe̍t su̍k-yî sṳ̂ lo̍k vùn nì â, khiet lò thi â, Pô-sṳ̂ nì â fò het set kô vì nâ, Mùng-thi̍t-nui-kô-lòÂ-ngì-pâ-nì-â. Â-tet-lî-â-hói théu-ko vi-yî khì nàm-phu ke o thi̍t lóng thok hói-hia̍p lâu oi o nì â hói siông-lièn. pô hò, â thit khiet hò, o fàm thok hò tén hò-liù liù ngi̍p Â-tet-lî-â-hói; hói chûng yû khiûn 1200 ke tó-yí, khì-chûng chṳ́-yû 69 ke yû ngìn kî-chhu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]