Balkan pan-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pâ-ngì-kòn pan-tó.

Pâ-ngì-kòn pan-tó (Balkan peninsula / Balkans) he yit-ke thi-yèn chṳn-chhṳ lâu vùn-fa sông ke miàng-chhṳ̀, yung yî mèu-shu̍t Êu-chû ke tûng-nàm nyî vi-yî Â-tet-lî-â-hói lâu Het-hói chṳ̂-kiên ke liu̍k-thi, siòng-se ke fam-vì yî-cheu thin-ngi put-thùng yû hí-tô-chúng kóng-fap. Kâi thi yok-yû 550,000 phìn-fông kûng-lî lâu khiûn 5,500 van-ngìn-khiéu. Chhai Kú Hî-lia̍p sṳ̀-thoi, Pâ-ngì-kòn pan-tó pûn chhṳ̂n-vì "Hâ-yî-mo̍k-sṳ̂" (Haemus) Pan-tó. Kâi thi-khî ke miàng-chhṳ̂n lòi-chhṳ yî yit-thiàu thûng-ko Pó-kâ-li-â chûng-sîm to tûng Set-ngì-vì-â ke Pâ-ngì-kòn Sân-mak.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Todorini kukli north.jpg
Marichin cirkus IMG 1452.jpg
Голубачка тврђава.jpg

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]