Vû-hói

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vû-hói.
Vû-hói.
Vû-hói.
Vû-hói.
Vû-hói.

Vû-hói (Black Sea) he Êu-Â Thai-liu̍k ke yit-ke Liu̍k-kiên hói, pûn Êu-chû, Kô-kâ-sok lâu Ôn-nâ-thok-li-â Pan-tó só pâu-vì. Het-hói thûng-ko Thú-ngí-khì Hói-hia̍p lâu Thi-chûng-hói ke Oi-khìm-hói khî-vet siông-lièn. Sî-Â lâu Tûng-Êu pûn liá yit-hì-lie̍t súi thí fûn-kak khôi-lòi. Het-hói chhai pet-mien thûng-ko Khat-chhak Hói-hia̍p lâu Â-suk Hói siông-lièn. Liù-ngi̍p Het-hói ke chú-yeu hò-liù yû Tô-náu hò lâu Thi-nyap-pak hò. Yèn-hói koet-kâ yû Thú-ngí-khì, Pó-kâ-li-â, Lò-mâ-nì-â, Vû-khiet-làn, Ngò-lò-sṳ̂ lâu Kak-lû-kit-â. Yèn-hói chhùng-yeu sàng-sṳYî-sṳ̂-thán-pu-ngì, Pu-ngì-kâ-sṳ̂, Ngá-ngì-na̍p, Không-sṳ̂-thán-chhat, Thù-ngì-khap, Ngâu-tet-sat, Set-ngá-sṳ̂-thok-pô-ngì, Pâ-thúng tén.

Miàng-chhṳ̂n[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-chṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Súi vùn-ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Súi vùn Fa-ho̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ye̍t-thu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]