跳至內容

Anatolia Pan-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Ôn-na̍p-thok-li-â Pan-tó.
Ôn-na̍p-thok-li-â Pan-tó.

Ôn-na̍p-thok-li-â Pan-tó (Yîn-ngî: Anatolia ; Hî-lia̍p-ngî: ανατολή; â-là mí ngî: ܐܢܛܘܠܝܐ; Â-mî-nì-â-ngî: Անատոլիա), yu miàng Séu Â-se-â (Yîn-ngî: Asia Minor), he Â-chû sî-nàm-phu ke yit-ke pan-tó, vi-yî Het-hói lâu Thi-chûng-hói chṳ̂-kiên. Hien-sṳ̀ Ôn-na̍p-thok-li-â ke chhiòn-kin su̍k-yî Thú-ngí-khì ke khúng-chṳ hâ, ya-he Thú-ngí-khì thai phu-fûn ke liâng-thú kiong vet. Than Â-mî-nì-â khi̍p châng chhí thu̍k-li̍p ke khù ngì Tet sṳ̂ thán tû siên chhṳ̂n yúng-yû kâi pan-tó ke phu-fun chú-khièn.

Miàng-chhṳ̂n[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-chṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ye̍t-thu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]