Yi-thai-li pan-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Yi-thai-li pan-tó.

Yi-thai-li pan-tó (Yi-thai-li-ngî: Penisola italiana), yu miàng â phìn nèn pan-tó (Yi-thai-li-ngî: Penisola appenninica) he nàm êu chû sâm-thai pan-tó chṳ̂-yit, vi kî sâm-thai pan-tó ke chûng-kiên, chhai Thi-chûng-hói chṳ̂ pet. â phìn nèn pan-tó pet hí pô hò liù-vet, nàm chṳ Thi-chûng-hói chûng-sîm, chhòng tha̍t 1000 kûng-lî. Yi-thai-li pan-tó sî-mien vì thi le̍t nì ôn hói, nàm-mien vì oi o nì â hói, tûng-mien vì Â-tet-lî-â-hói; cháng-ke â phìn nèn Sân-mak vàng kwén khì-chûng, Yi-thai-li ke thai phu-fûn koet-thú ya chhai khì-chûng, ya yîn-chhṳ́ tet-miàng. Chhù-liáu Ngi-thai-li, pan-tó-sông hàn-yû Sṳn Mâ-li̍t-nok khi̍p Fâm-tì-kông lióng-ke koet-kâ. Chhṳ́-ngoi, chhṳ́ pan-tó chhòng-khì yî-lòi yû hio chṳ́ (Yi-thai-li-ngî: Lo Stivale) liá-ke nit chhṳ̂n, liá-ke miàng-chhṳ̂n lòi-chhṳ yî kì ke hìn-chhong. Khà-là-pu-lî-â pûn hìn-yùng he chiuk chiâm, sat làn thok pûn hìn-yùng vì chiuk kiên, kâ ngì kâ nok (Gargano) chet he mâ chhiuk.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]