Marche

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Marche.
Flag of Marche.svg
Marche.
Marche.

Mâ-ngì-khái (Yi-thai-li-ngî: Marche Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[ˈmarke]) he Yi-thai-li chûng-phu ke yit-ke Thai-khî, pet kie lâu Ngie-mí-li-â Lò-mâ-nyap Thai-khî siông-lìn, Thok-sṳ̂-khà-na̍p Thai-khî vi-yî mâ ngì khái sî-pet, sî lìn Vung-pu-lî-â, nàm-lìn â pu lû tsóLà-chhè-o, yì tûng-mien chet yû Â-tet-lî-â-hói. Thai-khî ke Sú-fú he ôn khô na̍p. Thai-khî fûn sṳ̀n Ńg-ke sén:ôn khô na̍p sén, â sṳ̂ khô li phì chhiet nok sén, fi ngì mo̍k sén, mâ chhiet là thap sén (kú-thoi phì chhiet lìm thi-khî chhiòn-kin) khi̍p phi sat lò fò vû ngì pí nok sén, yì phi sat lò fò vû ngì pí nok sén yù lióng-ke chhòn-thúng sông fûn-khôi ke phi sat lò sén khi̍p vû ngì pí nok sén chû-sṳ̀n, yî-chhièn he kú Lò-mâ ke vû ngì pí nok hàng sén.

Chhai 2004-ngièn, mâ ngì khái ke thi Ńg-ke sén, fi ngì mo̍k sén thèu piàu kiet-thin yî 2009-ngièn kâ-ngi̍p mâ ngì khái. Mâ ngì khái ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ lâu khì-thâ Yi-thai-li ke sén-fûn Li̍t-sṳ́ m̀-thùng, chú-yeu he yîn-vì Thai-khî ke thi-hìn: khî nui chhù-liáu yû yit-sia hò kuk fò hói-ngan ke ha̍p chhòng thi-tai chṳ̂-ngoi, khì yì phu-fûn tû-he sân-khî. Chhai 19 Sṳ-ki yit-thiàu yù pok lo̍k nì â to pu ngì thit sî ke thiet-lu lièn-chiap liáu cháng-ke mâ ngì khái ke hói-ngan sien, yì chhai-nui-liu̍k, tô sân ke fàn-kin lin to chhṳ̍t chṳ-kîm-ngit, nui-liu̍k yù nàm to pet ke lièn-hì chhù-liáu yit-sia kôan ài sông ke khi khu sân lu chṳ̂-ngoi, tû hó-séu chiap-tshuk.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]