Toscana

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Toscana.
Flag of Tuscany.svg
Toscana.
Toscana.

Thok-sṳ̂-khà-na̍p (Yi-thai-li-ngîToscana, fat-yîm:[tosˈkaːna]), he Yi-thai-li yit-ke Thai-khî, Là-chhè-o vi-yî khì nàm, Vung-pu-lî-â vi-yî khì tûng, Ngie-mí-li-â - Lò-mâ-nyap lâu Li-kú-lî-â chhai khì pet, sî phîn thi le̍t nì ôn hói. Kì kîn-sòng pûn phìn-ka vì Yi-thai-li ke chui mî li ke phu-fûn. Khì Sú-fú vì Fu̍t-lò-lùn-sat.

Thok-sṳ̂-khà-na̍p yî khì mî li ke fûng-kín fò fûng-fu ke ngi-su̍t vì-sán yì chho̍k chhṳ̂n. Yí yû 6 chhú pûn lie̍t-vì sṳ-kie vì-sán: fu̍t lò lùn sat Li̍t-sṳ́ chûng-sîm (1982-ngièn), Pí-sat chú kau chho thòng kóng-chhòng (1987-ngièn), sṳn Kit-mí nì â nok Li̍t-sṳ́ chûng-sîm (1990-ngièn), siak yâ na̍p Li̍t-sṳ́ chûng-sîm (1995-ngièn), phì ên chap Li̍t-sṳ́ chûng-sîm (1996-ngièn) fò ngá ngì tho ngì khie â (2004-ngièn).

Thok-sṳ̂-khà-na̍p sṳ̍t chṳt sông he Ngi-thai-li vùn ngi fu̍k-hîn ke Fat-ngièn-thi, kì ke ngi-su̍t vì-sán pâu-koat kien-chuk ho̍k, fùi-va̍k khi̍p tiâu sok, pûn hí-tô ke Pok-vu̍t kwón sû chhông, yì chui tî-miàng ke Pok-vu̍t kwón he vi-yî fu̍t lò lùn sat ke vû fui tsṳ mî su̍t kwón, yì hó-tô séu sàng-sṳ yi̍t yû liá-têu Pok-vu̍t kwón. Thok sṳ̂ khà na̍p he lie̍t o na̍p tô tha̍t fûn khì, mí khôi lóng kî lò khi̍p than tên (Yi-thai-li-ngî chṳ̂ fu) ke chhut-sâng thi. Thok sṳ̂ khà na̍p ya yî yòng chiú chho̍k-miàng (li-yì kit ôn thi chiú), kin-nui pin yû 120 su pó-fu thi-khî (chhṳ-yèn pó-fu khî).

Thok sṳ̂ khà na̍p chui chho̍k-miàng ke lî-yû ngie̍t tiám pâu-koat fu̍t lò lùn sat, siak yâ na̍p, Pí-sat, lû khà, li vò nù, mâ sat, khô lùi thi̍t - set nui sî thi-khî (Crete Senesi), lû nì chṳ ônkâ fap nâ nâ thi-khî khi̍p Ak-ngì pâ tó.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]