Pok-vu̍t-kón

Chhiùng Wikipedia lòi
Fap-koet Pâ-lì Lò-fèu-kiûng Pok-vu̍t-kó, sṳ-kie chui-thai chui yû-miàng ke Pok-vu̍t-kón chṳ̂-yit.

Pok-vu̍t-kón (博物館) fe̍t-chá pok-vu̍t-yen (博物院), he ôn-chṳ yit-tho vùn-vu̍t tién-chhông ke kien-chuk-vu̍t fe̍t-he kî-kèu. Pok-vu̍t-kón seu-chhông yî-khi̍p vì-fu khí -yû khô-ho̍k, ngi-su̍t fe̍t-chá li̍t-sṳ́ chhung-yeu-sin ke vu̍t-khien.