Calabria

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khà-là-pu-lî-â.
Flag of Calabria.svg
Khà-là-pu-lî-â.
Khà-là-pu-lî-â.

Khà-là-pu-lî-â (Yi-thai-li-ngî: Calabria Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[kaˈlaːbrja]), chhiùng chhièn chhṳ̂n-vì “Brutium”, he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, pâu-hàm liáu Nâ-put-le̍t-sṳ̂ yî nàm chhiong 「 chiuk chiâm 」 ke Yi-thai-li pan-tó. Thai-khî pet lìn pâ sṳ̂ li khà thap Thai-khî, sî-nàm-lìn Sî-sî-lî Chhṳ-chhṳ-khî, sî lìn thi le̍t nì ôn hói, khi̍p tûng lìn yî o nì â hói. Thai-khî mien-chit 15,081phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,007,392 ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]