Umbria

Chhiùng Wikipedia lòi
Umbria.
Umbria.
Umbria.

Umbria (Yi-thai-li-ngî: Umbria Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[ˈumbrja]), vi-yî Yi-thai-li chûng-sîm, Sú-fú Perugia. Mien-chit 8,456 phìn-fông kûng-lî —— khì-chûng Perugia-sén 6,334 phìn-fông kûng-lî; Terni-sén 2,122 phìn-fông kûng-lî, he Yi-thai-li mien-chit thi-ńg séu ke Thai-khî, ya-he Yi-thai-li vì-yit put lìm hói ya put lâu ngoi koet chiap-yòng ke Thai-khî. Lâu Marche, ToscanaLazio Thai-khî phî-lìn. Ngìn-khiéu 834,210 (2003-ngièn thúng-kie). Khì-thâ sàng-sṳ yû Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Norcia, Orvieto, Spoleto, Todi tén.

Umbria yit-chhṳ̀ ngièn chṳ́ yî Kûng-ngièn-chhièn 6 Sṳ-ki sṳ̀ chhiên sái chṳ chhṳ́ ke vung pu li ngìn, sṳ́-yung Umbria-ngî (lâu Là-tên-ngî yû ngî ngièn kôan-he). Hien-chhai só chṳ́ ke vung pu lî â m̀-thùng yî Kú Lò-mâ sṳ̀-khì thùng yit-miàng-chhṳ̂n só chṳ́ khî-vet, heu-chá pâu-hàm kîm Marche pet-phu, chhṳ̍t chṳ Ravenna; than put hàm Tevere-hò sî-ngan, Perugia thi-khî (su̍k Etruria ngìn) fò Norcia thi-khî (su̍k Sabine-ngìn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]