Perugia

Chhiùng Wikipedia lòi
Perugia.
Perugia.
Perugia.

Perugia he Yi-thai-li chûng-phu sân-thi sén-fun Umbria ke Sú-fú, ya yit-chho he fu yû vùn-mìn vì tsiak ke " chhièn Lò-mâ sṳ̀-thoi " tû-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ki ngièn chhièn 4 Sṳ-ki chhû, Lò-mâ-ngìn chṳ̂n-fu̍k Etruscan vùn-mìn kú-sàng-pâng, cham-liâng liá chho kú-sàng. Khì heu chiông-khiûn chhiên ngièn chûng, phi lû kà kí kîn tshui fí fò chhùng kien, kûi-mù chhiam tshi vún thin. 9 Sṳ-ki, kâi sàng lo̍k ngi̍p Lò-mâ kau-thìn chóng khúng, heu sûi yû ko yit-thon thu̍k-li̍p, 1540-ngièn yu pûn va̍k kûi "sṳn pâng". 1861-ngièn, Yi-thai-li Vòng-koet sû fì chú-khièn.

Kien-chuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Perugia pó-liù liáu chûng Sṳ-kivùn-ngi fu̍k-hîn sṳ̀-thoi ke yit-hì-lie̍t kien-chuk, yén chṳ 5 Sṳ-ki siû chho ke sṳn thiên sṳ́ fàn hìn kau thòng, yî-khi̍p 10 Sṳ-ki ke sṳn Pí-tet kau thòng (San Pietro, Perugia), khì-kiên chhông chán chho̍k hí-tô ngi-su̍t chṳ̂n phín. sṳn pak na̍p Tet kóng kîn lî pai thòng ke chhièn liám, pu mân kak thiàu siên mìn ke 15 Sṳ-ki vùn-ngi fu̍k-hîn sṳt tiâu sok. Yû-hak-kôn-kông miàng chhú, hàn pâu-koat Umbria kháu-kú Pok-vu̍t kwón (National Museum of Umbrian Archaeology), Umbria koet-kâ ngi-su̍t kwón (Galleria Nazionale dell'Umbria).

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Perugia hien yû ke lióng só Thai-ho̍k chûng, Perugia Thai-ho̍k (Università Degli Studi di Perugia), Perugia ngoi koet ngìn Thai-ho̍k (Università per Stranieri di Perugia); chhièn-chá vì koet li̍p Tsùng-ha̍p sin Thai-ho̍k, yî 1308-ngièn kîn yù tông-sṳ̀ Kau-fòng Clemens 5-sṳ fat-pu tsàu sû khok ngin kien káu, heu-chá vì Yi-thai-li kiùn yû ke lióng só koet li̍p ngî-ngièn lui Thai-ho̍k chṳ̂-yit (nang yit só vi-yî Toscana Thai-khî ke Siena ngoi koet ngìn Thai-ho̍k), khì muk-tit chhai yî mien hiong chhiòn sṳ-kie thûi-kóng Yi-thai-li-ngî ngièn khi̍p vùn-fa, tô-sú vì ngoi koet liù ho̍k-sâng.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]