Piemonte

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Piemonte.
Regione-Piemonte-Stemma.svg
Piemonte.
Piemonte.

Phì-âi-mùng-thi̍t (Yi-thai-li-ngîPiemonte, fat-yîm:[pjeˈmonte]) he Yi-thai-li sî-pet ke yit-ke Thai-khî. Thai-khî mien-chit yû 25,399 phìn-fông kûng-lî khi̍p thai-yok Si-pak Sâm-sṳ̍p van-ngìn-khiéu. Thai-khî Sú-fú he Tû-lìn. Phì-âi-mùng-thi̍t sâm-mien pûn Â-ngì-pî-sṳ̂ sân Sân-mak pâu vì, pâu-koat Pô-hò ke hí-ngièn vì su Sân-mak, khi̍p lò sâ Sân-mak. Thai-khî lâu Fap-koet, Shuì-sṳ, khi̍p Yi-thai-li Lùn-pâ-thi, Li-kú-lî-â, Ngie-mí-li-â Lò-mâ-nyap khi̍p Ngá-lòi-tha̍t-o-sṳ̂-thap Thai-khî siông-lìn.

Phì-âi-mùng-thi̍t ke tâi thi he yit-khoài nùng sán fûng-chiuk ke thi-khî, sṳ̀n sán séu ma̍k, thàu mí, ngiu̍k tsuk nit khi̍p phù-thò. Kâi khî ya-he chú-yeu ke kûng-ngia̍p chûng-sîm, thi̍t-phe̍t he tû lìn, he khoai yi chhâ chhòng ke Chúng-phu só-chhai-thi. 2006-ngièn 2-ngie̍t, tû lìn sṳ̀n-kûng chú phan 2006-ngièn Tûng-kui o-lìm-phit-khiet-yun-thûng-fi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]