Alpes sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Alpes sân.
Alpes sân.
Alpes sân.
Alpes sân.

Â-ngì-pî-sṳ̂ sân (Tet-ngî: Alpen; Fap-ngîAlpes; Yi-thai-li-ngîAlpi) he yit-chho vi-yî Êu-chû chûng-sîm ke Sân-mak, kì fu̍k-koi liáu Yi-thai-li pet-phu piên-kie, Fap-koet tûng-nàm-phu, Shuì-sṳ, Lie̍t-kî-tûn-sṳ-tên, O-thi-li, Tet-koet nàm-phu khi̍p Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â. Kì cho-tet pûn se fûn-vì sâm-ke phu-fûn, chhiùng Thi-chûng-hói to pha̍k lóng fûng ke sî Â-ngì-pî-sṳ̂ sân, chhiùng o sṳ̂ thi̍t kuk (Yi-thai-li sî-pet-phu yit Chhṳ-chhṳ-khî) to pu le̍t nui sân khiéu (O-thi-li fò Yi-thai-li kâu-kie chhú) ke chûng Â-ngì-pî-sṳ̂ sân, chhiùng pu le̍t nui sân khiéu to sṳ̂ lo̍k vùn nì â ke tûng Â-ngì-pî-sṳ̂ sân. Êu-chû hí-tô thai hò tû fat ngièn yî chhṳ́, súi li̍t chṳ̂-ngièn fûng-fu, vì lî-yû, thu ká, liàu yông sṳn thi.

Â-ngì-pî-sṳ̂ sân khiung yû 128 chho hói-pha̍t chhêu-ko 4000 kûng-chhak ke sân-fûng, khì-chûng chui-kô fûng pha̍k lóng fûng hói-pha̍t 4810.45 kûng-chhak [1], vi-yî Fap-koet fò Yi-thai-li ke kâu-kie chhú. Sân-mak chhṳ̀n fû-hìn, chhòng 1200 kûng-lî, khôn 130~260 kûng-lî, phìn-kiûn hói-pha̍t yok 3000 kûng-chhak, chúng mien-chit yok 22 van phìn-fông kûng-lî [2].

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. "Mont Blanc shrinks by 45cm in two years". The Sydney Morning Herald. 6 November 2009. 
  2. không tshiûng van, 《 Chûng-koet thai pak-khô chhiòn-sû 》- Â-ngì-pî-sṳ̂ sân