Campania

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kham-pha-nì-â.
Flag of Campania.svg

Kham-pha-nì-â (Yi-thai-li-ngî: Campania; Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[kamˈpaːnja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, sî-pet lìm Là-chhè-o Thai-khî, pet kie lìm Mo̍k-li-set Thai-khî, tûng-pet lìm Phú-li-â Thai-khî, tûng kie lìm pâ sṳ̂ li khà thap Thai-khî khi̍p sî-lìm thi le̍t nì ôn hói. Thai-khî mien-chit 13,590phìn-fông kûng-lî, yúng-yû 5,725,098 ngìn-khiéu. Thai-khî ke Sú-fú he Nâ-put-le̍t-sṳ̂.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]