Campania

Chhiùng Wikipedia lòi
Campania.

Campania (Yi-thai-li-ngî: Campania; Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[kamˈpaːnja]) he Yi-thai-li nàm-phu ke yit-ke Thai-khî, sî-pet lìm Lazio Thai-khî, pet kie lìm Molise Thai-khî, tûng-pet lìm Puglia Thai-khî, tûng kie lìm Basilicata Thai-khî khi̍p sî-lìm Tyrrhenian-hói. Thai-khî mien-chit 13,590 phìn-fông kûng-lî, yúng-yû 5,725,098 ngìn-khiéu. Thai-khî ke Sú-fú he Napoli.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]