Napoli

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nâ-put-le̍t-sṳ̂.

Napoli he Yi-thai-li nàm-phu ke thi-yit thai sàng-sṳ, Kham-pha-nì-â Thai-khî yî-khi̍p Nâ-put-le̍t-sṳ̂-sén ke Sú-fú. Sàng-sṳ mien-chit 117 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu lio̍k tâi yî 100 van. Nâ put le̍t sṳ̂ Tû-fi-khî yû thai-yok 380 van-ngìn-ngìn-khiéu, he kiùn chhṳ yî Mí-làn lâu Lò-mâ ke Yi-thai-li thi-sâm-thai Tû-fi-khî [1] fò Êu-chû thi 15 thai Tû-fi-khî [1]. Nâ put le̍t sṳ̂ thi-khî ya-he Yi-thai-li ngìn-khiéu chui tshiû-me̍t ke thi-fông.

Nâ put le̍t sṳ̂ vi-yî nâ put le̍t sṳ̂ vân ke pet-ngan, khì tûng-sî lióng chet fûn-phe̍t he lióng-ke Fó-sân khî-vet: vì sû vî Fó-sânkham phì fu̍t lòi kak shuì Fó-sân khî. Yîn-chhṳ́, kâi sṳ chhṳ-kú chṳ-kîm put-thôn su-to Fó-sân fa̍t-thûng fò Thi-chṳ́n ke vî-hia̍p.

Nâ put le̍t sṳ̂ sṳ́ yî chhièn 600-ngièn[2], yî khì fûng-fu ke Li̍t-sṳ́, vùn-fa, ngi-su̍t fò mî-sṳ̍t yì chho̍k chhṳ̂n, nâ put le̍t sṳ̂ Li̍t-sṳ́ chûng-sîm pûn Lièn-ha̍p-koet kau khô vùn chû-chṳt lie̍t-vì sṳ-kie vùn-fa vì-sán. Pí-sat-piáng hí-ngièn yî nâ put le̍t sṳ̂. yîm-ngo̍k he nâ put le̍t sṳ̂ vùn-fa chûng sán-sâng liáu kóng-fàm yáng-hióng ke ke yit-ke chhùng-yeu chû-sṳ̀n phu-fûn, pâu-koat fat-mìn liáu long màn kit kìmàn thò lìm, yî-khi̍p tui kô khia̍k fò nâ pô lî mìn yèu ke chhùng-thai kung-hien.

Chhai khì chhùn-chhai ke 2500 yì ngièn Li̍t-sṳ́ chûng, thai phu-fûn sṳ̀-kiên tû pan yên chho̍k chhùng-yeu kok set. Kâi sṳ vì kú Hî-lia̍p ngìn só chhóng-kien, chhai “thai Hî-lia̍p” chûng pan yên chhùng-yeu kok set; heu-lòi, Lò-mâ ngìn, Nok-màn ngìnSî-pân-ngà ngìn tû chhai kâi sṳ liù hâ liáu chhṳ-kâ ke yin ki, ya chên-kîn he pô phòng Vòng-chêu thúng-chhṳ ke lióng sî sî lî Vòng-koet ke sú-tû, chhṳ̍t-to Yi-thai-li thúng-yit. Kîm thiên, nâ put le̍t sṳ̂ yìn he fàn yùng ke Thi-chûng-hói kóng-khiéu fò sông-ngia̍p sàng-sṳ, kô suk thiet-lu fò Thi-thiet mióng phân sùi chho̍k Tû-fi-khî ke khok-chông. Nang yit fông-mien, het sú tóng chû-chṳt khiet mo̍k là ki-sa khun yéu chho̍k kî-mìn ke sâng-fa̍t, fòng ngai kîn-chi lâu sa-fi ke fat-chán.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. 1.0 1.1
  2. "Naples". Britannica.Com. 2008-ngièn 1-ngie̍t 8-ngit. 2012-10-24 khòaⁿ--ê.  Check date values in: |date= (help)