跳至內容

Napoli

Chhiùng Wikipedia lòi
Napoli.

Napoli he Yi-thai-li nàm-phu ke thi-yit thai sàng-sṳ, Campania Thai-khî yî-khi̍p Napoli-sén ke Sú-fú. Sàng-sṳ mien-chit 117 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu lio̍k tâi yî 100 van. Napoli Tû-fi-khî yû thai-yok 380 van-ngìn-ngìn-khiéu, he kiùn chhṳ yî Milano lâu Lò-mâ ke Yi-thai-li thi-sâm-thai Tû-fi-khî [1] fò Êu-chû thi 15 thai Tû-fi-khî [1]. Napoli thi-khî ya-he Yi-thai-li ngìn-khiéu chui tshiû-me̍t ke thi-fông.

Napoli vi-yî Napoli-vân ke pet-ngan, khì tûng-sî lióng chet fûn-phe̍t he lióng-ke Fó-sân khî-vet: Vesuvio Fó-sânCampi Flegrei Fó-sân khî. Yîn-chhṳ́, kâi sṳ chhṳ-kú chṳ-kîm put-thôn su-to Fó-sân fa̍t-thûng fò Thi-chṳ́n ke vî-hia̍p.

Napoli sṳ́ yî chhièn 600-ngièn[2], yî khì fûng-fu ke Li̍t-sṳ́, vùn-fa, ngi-su̍t fò mî-sṳ̍t yì chho̍k chhṳ̂n, Napoli Li̍t-sṳ́ chûng-sîm pûn Lièn-ha̍p-koet kau khô vùn chû-chṳt lie̍t-vì sṳ-kie vùn-fa vì-sán. Pisa-piáng hí-ngièn yî Napoli. yîm-ngo̍k he Napoli vùn-fa chûng sán-sâng liáu kóng-fàm yáng-hióng ke ke yit-ke chhùng-yeu chû-sṳ̀n phu-fûn, pâu-koat fat-mìn liáu long-màn kit-taMandolin, yî-khi̍p tui kô khia̍k fò Napoli mìn yèu ke chhùng-thai kung-hien.

Chhai khì chhùn-chhai ke 2500 yì ngièn Li̍t-sṳ́ chûng, thai phu-fûn sṳ̀-kiên tû pan yên chho̍k chhùng-yeu kok set. Kâi sṳ vì kú Hî-lia̍p ngìn só chhóng-kien, chhai “thai Hî-lia̍p” chûng pan yên chhùng-yeu kok set; heu-lòi, Lò-mâ ngìn, Norman ngìnSî-pân-ngà ngìn tû chhai kâi sṳ liù hâ liáu chhṳ-kâ ke yin ki, ya chên-kîn he Bourbon Vòng-chhèu thúng-chhṳ ke lióng Sicilia Vòng-koet ke sú-tû, chhṳ̍t-to Yi-thai-li thúng-yit. Kîm thiên, nâ put le̍t sṳ̂ yìn he fàn yùng ke Thi-chûng-hói kóng-khiéu fò sông-ngia̍p sàng-sṳ, kô suk thiet-lu fò Thi-thiet mióng phân sùi chho̍k Tû-fi-khî ke khok-chông. Nang yit fông-mien, Mafia chû-chṳt Camorra ki-sa khun yéu chho̍k kî-mìn ke sâng-fa̍t, fòng ngai kîn-chi lâu sa-fi ke fat-chán.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 1.0 1.1 "World Gazetteer: Largest Metropolitan areas of Europe". world-gazetteer.Com. Archived from the original on 2011-11-26. 2012-10-24 chhà-khon. 
  2. "Naples". Britannica.Com. 2008-ngièn 1-ngie̍t 8-ngit. 2012-10-24 chhà-khon.  Check date values in: |date= (help)