Emilia-Romagna

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Emilia-Romagna.
Flag of Emilia-Romagna.svg
Emilia-Romagna.
Emilia-Romagna.

Ngie-mí-li-â Lò-mâ-nyap (Yi-thai-li-ngî: Emilia-Romagna fat-yîm:[eˈmiːlja roˈmaɲɲa], Emilian-Romagnol-ngî : Emélia-Rumâgna) he vi-yî Yi-thai-li pet-phu ke Thai-khî, yù Li̍t-sṳ́ sông ke lióng-ke Thai-khî ngie mí Li-â fò Lò-mâ nyap chû-sṳ̀n. Hot-khî hìn-chhong yì Sâm-kok-hìn, tûng-lìm Â-tet-lî-â-hói, pet kie kak pô hò lâu Lùn-pâ-thi Thai-khî fò Vî-nì-thok Thai-khî phî-lìn, sî-lìm Phì-âi-mùng-thi̍tLi-kú-lî-â Thai-khî, Thok-sṳ̂-khà-na̍p Thai-khî, Mâ-ngì-khái Thai-khî fò Sṳn Mâ-li̍t-nok Khiung-fò-koet vi-yî khì nàm-phu. Kâi khî ngìn-khiéu yok 4 pak van, ngìn-khiéu Me̍t-thu vì 180 ngìn /phìn-fông kûng-lî. Ngie mí Li-â - Lò-mâ nyap he Yi-thai-li chui fat-tha̍t ke Thai-khî chṳ̂-yit, yi̍t he Yi-thai-li chho̍k-miàng ke mî-sṳ̍t thiên thòng.

Thai-khî Sú-fú pok lo̍k nì â, he Yi-thai-li chhùng-yeu ke Li̍t-sṳ́ vùn-fa-miàng sàng. Khì-thâ sàng-sṳ yû: Pha-ngì-mâ, phì â khìm chhat, lùi chhèu ngie mí Li-â, mô Tet na̍p, lî mí nì, fi là là, là vì na̍p tén.

=Li̍t-sṳ́=bghghghghghghghghghghghghghghghghgh[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]