L'Aquila

Chhiùng Wikipedia lòi
L'Aquila.
L'Aquila.
L'Aquila.

L'Aquila (Yi-thai-li-ngî: L'Aquila) he yit-chho Yi-thai-li chûng-phu sàng-sṳ, AbruzzoL'Aquila-sén Sú-fú, ngìn-khiéu 72,913 ngìn, than-he kâ-sông mî-thiên chhai kin-nui chhiu thu̍k, chhiu ngia̍p fò lî-yû chá, ngìn-sú tha̍t-to 10 van. L'Aquila chhô-lo̍k chhai yit-ke sân kuk chûng-kiên, chû-vì pûn Apennine Sân-mak fàn-phàu, tûng-pet-fông he Gran Sasso. Kâi sṳ vi-yî chûng Sṳ-ki ke sàng-chhiòng nui, yúng-yû mì kiûng pân ke ha̍p tsak kiê-tho, lióng phòng he Baroque fe̍t vùn-ngi fu̍k-hîn sṳ̀-khì ke kien-chuk-vu̍t fò kau thòng, mien hiong yù-ngâ ke kóng-chhòng. Chú-yeu hò-liù yû Aterno-Pescara-hò.

Kâi sṳ yúng-yû L'Aquila Thai-ho̍k, he yit-ke fa̍t-chhiok ke Thai-ho̍k sàng. Pin yúng-yû hí-tô vùn-fa kî-kèu: yit-ke lùi phiên khia̍k chhòng, yit-ke kâu hióng ngo̍k-thòn, yit-ke mî su̍t ho̍k-yen, yit-ke koet-kâ vûn sṳt, yit-ke thien-yáng ho̍k-fi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]