Fî-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Africa satellite orthographic.jpg

Fî-chû he Thi-khiù thi-ngi thai ke liu̍k-thi (Â-chû hàn kha thai), chhai Êu-chû ke nàm-phu.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Tsú-yeu thi-lî fûn-khî[編寫]

Hien-chhai, Thi-lî song ke Fî-chû yù yî-ha ńg-sṳ̍p-sâm ke koet-kâ chû-sṳ̀n, on-cheu thi-lî vi-chṳ lâu thi-hìn hí-khó fûn-chhut Pet-fî, Sî-fî, Chûng-fî, Tûng-fî, khi̍p Nàm-fî:

Pet-phu Fî-chû

â-ngì-khi̍p-li-â
âi-khi̍p
li-pí-â
sû-tân
thut-nì-sṳ̂
sî sat-ha̍p-lâ
mô-lo̍k-kô


Sî-phu Fî-chû

Pi-nàm
siong-ngà hói-ngan
kâm-pí-â
kâ-na̍p
kí-nui-â
kí-nui Pí-sò
li-pí-lî-â
màu-li-thap-nì-â
nai-khi̍p-li-â
set-nui-kâ-ngì
sṳ̂-é-sân
tô-kô
pu-kit-na̍p fap-sò
tshà-tet
Mâ-lî
nì-ngit

Tûng-phu Fî-chû

Pu-lùn-tí
Kit-pu-thì
ngò-li̍p-thi̍t-lî-â
âi-thì-â-pak
khén-nì-â
lû-ôn-tha̍t
set-sa̍t-ngì
sok-mâ-li-â
thán-song-nì-â
vû-kôn-tha̍t

Chûng-phu Fî-chû

Chûng-fî khiung-fò-koet
khà-ma̍k-lùng
Tshak-tho Kí-nui-â
kâ-phong
kông-kó khiung-fò-koet
kông-kó mìn-tsú khiung-fò-koet


Nàm-phu Fî-chû

Ôn-kô-lâ
Pok-tshṳ-ngá-na̍p
Lòi-sò-thok
Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ
Mâ-là-vî
mô-lî-sî-sṳ̂
Mo̍k-sông-pí-khiet
Na̍p-mí-pí-â
Sṳ̂-vî-sṳ-làn
Nàm-fî
Tsan-pí-â
Sîn-pâ-pu-vî
khô-mô-lò
liù-nì-vong
sṳn het-le̍t-nâ

LocationAfrica.png

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]