Thi-khiù

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Thi-khiù" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"地球" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Rotating earth (large).gif

Thi-khiù he Thai-yòng-hi chûng-hàng sên chṳ̂-yit, on lì Thai-yòng-hi yù khiûn khi̍p yén ke chhṳ-si phài-lie̍t vi thi-sâm, kí he Thai-yòng ne-lui thi-hàng sên chûng chui-thai ke, ya-he hien-thoi Khô-ho̍k muk-chhièn khok-chṳn vì-yit chhùn-chhai sâng-miang ke hàng-sên, Thi-khiù ke ngièn-lìn kû-kie thai-yok yû si-sṳ̍p-ńg yi chhit-chhiên-van ngièn, chhai hàng-sên hìn-sàng heu put-kiú, khó-nèn chên chô-su séu-hìn thiên-thí chhong-kit yì sán-sên yit-ke thiên-yèn ví-sên - Ngie̍t-khiû.