Ngit-thèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngit-thèu.

Ngit-thèu (日頭; fù-ho: ☉) fe̍t-chá Thai-yòng (太陽, Yîn-ngî: Sun) he chhai Thai-yòng-hi chûng-sîm ke hèn-sên, kì he ngie̍t thien-chiong lâu chhṳ̂-chhòng kâu-chṳt chho̍k ke yit-ke lî-sióng khiù-thí. chhṳ̍t-kang thai-yok he 1,392,000 (1.392×106) kûng-lî, siông-tông yî thi-khiù chhṳ̍t-kang ke 109-phi; chṳt-liòng thai-yok he 2×1030 chhiên khiet (thi-khiù ke 330,000-phi) , yok chiam-hi Thai-yòng-hi chúng chṳt-liòng ke 99.86%. Chhiùng Fa-ho̍k chû-sṳ̀n lòi-khon, Ngit-tèu chṳt-liòng ke thai-yok si-fûn-chṳ̂-sâm he Khîn, chhûn-hâ ke tû-he Hoi, pâu-koat Yòng, Than, Nái, Thiet lâu khì-thâ ke chhùng ngièn-su chṳt-liòng séu yî 2%.

Thai-yòng-hi
Hèn-sên: Ngit-thèu
Hàng-sên: Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên: Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên: Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên: Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ: Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn