跳至內容

So-pá-sên

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̂m-thu chhong-kit-ho ke chhong-kit-hi lâu 9P/ thâm-phú So-pá-sên.
Chhiùng Thai-khûng phok-ngiap chhai Kwuí-tho sông ke Lo̍k-fut-khiâu-yî So-pá-sên (Comet Lovejoy).

Só-pá-sên (掃把星, Yîn-ngî: Comet), ya cho-tet ham-cho fi-sên (彗星), he yù pên kèu-sṳ̀n ke Thai-yòng-hì Séu-thiên-thí, tông kì chêu-hiong Ngit-thèu chiap-khiûn sṳ̀, fi pûn kâ-ngie̍t pin-chhiâ khôi-sṳ́ sṳt-hì, chán-sṳ chhut khó-kien ke Thai-hì-chhèn, ya chhiu-he fi-fat, yû sṳ̀ ya-fi yû fi-mî. Liá-chúng hien-siong he yù Ngit-thèu Fuk-sa lâu Ngit-thèu-fûng khiung-thùng tui fi-fu̍t chok-yung chho-sṳ̀n ke. Fi-fu̍t he yù sûng san-ke pên, Chhṳ̀n-âi, lâu Séu-ngâm-sa̍k kèu-sṳ̀n ke.