跳至內容

Ngit-thèu Fuk-sa

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngit-thèu Fuk-sa (日頭輻射, Yîn-ngî: Solar Radiation) chṳ́ Ngit-thèu chhiùng-fu̍t yùng-ha̍p só sán-sâng ke nèn-liòng, kîn yù Thien-chhṳ̂-pô chhòn-thì to kok-thi ke Fuk-sa nèn (Radiant energy). Ngit-thèu Fuk-sa ke kông-ho̍k phîn-phú chiap-khiûn vûn-thu 5800K ke het-thí Fuk-sa. Thai-yok-yû yit-pan ke phîn-phú he Thien-chhṳ̂ Pô-phú chûng ke khó-kien kông, yì nang yit-pan yû fùng-ngoi-sien lâu chṳ́ -ngoi-sien tén phîn-phú. Ká-sṳ́ chṳ́ -ngoi-sien mò pûn Thai-hì-chhèn fe̍t-he khì-thâ ke pó-fu chông-chì khi̍p-sû, kì fi yáng-hióng ngìn-thí phì-fû ke set-su ke pien-fa. Chhet-liòng sông thûng-sòng tû yung Chhiòn-thiên-ngit Sa-kie (Pyranometer) lâu Ngiùn-phàn-ngit Sa-kie (Silver-disk pyrheliometer) tén ngì-hi lòi chhet-liòng Ngit-thèu Fuk-sa.