Mèn-vòng-sên

Chhiùng Wikipedia lòi
Mèn-vòng-sên

Mèn-vòng-sên (fù-ho: ⯓[1] lâu ♇[2]) he Thai-yòng-hi tú ke yit-chiak ái-hàng-sên.

Thai-yòng-hi
Hèn-sên: Ngit-thèu
Hàng-sên: Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên: Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên: Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên: Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ: Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn
  1. JPL/NASA (2015-04-22). "What is a Dwarf Planet?". Jet Propulsion Laboratory. 2022-01-19 chhà-khon. 
  2. John Lewis, pian. (2004). Physics and chemistry of the solar system (2 pán.). Elsevier. p. 64.