Muk-sên

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Muk-sên ke chhái-set yáng-chhiong.
Liá pho-khôi-thù hién-sṳ Muk-sên nui-phu ke mù-hîn.

Muk-sên (木星; Yîn-ngî: Jupiter) he Thai-yòng-hi chhiùng nui-hiong-ngoi ke thi-ńg-khò Hàng-sên, yi̍t vì Thai-yòng-hi chûng thí-chit chui-thai, chhṳ-chón chui-khoai ke Hàng-sên. Kì ke chṳt-liòng vì Thai-yòng ke chhiên fûn chṳ̂-yit, than vì Thai-yòng-hi chûng khì-thâ Hàng-sên chṳt-liòng chúng-fò ke 2.5 phi. Muk-sên lâu Thú-sên, Thiên-vòng-sên, Hói-vòng-sên kai-su̍k Hì-thí Hàng-sên, yîn-chhṳ́ si-chá yu ha̍p-chhṳ̂n Lui-muk Hàng-sên.

Nui-phu kiet-kèu[phiên-siá | 編寫原始碼]