Thú-sên

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thú-sên.
Liá pho-khôi-thù hién-sṳ Thú-sên nui-phu ke mù-hîn.

Thú-sên (土星), vì Thai-yòng-hi pat thai Hàng-sên chṳ̂-yit, chṳ Thai-yòng khî-lì vi-yî thi-liuk, pin lâu Muk-sên, Thiên-vòng-sên khi̍p Hói-vòng-sên thùng su̍k Hì-thí Ki-sên. Thú-sên chú-yeu yù khîn chû-sṳ̀n, hàn-yû séu liòng ke hoi lâu mì-hen Ngièn-su, nui-phu ke fu̍t-sîm pâu-koat ngâm-sa̍k lâu pên, ngoi-vì yù sú-chhèn Kîm-su̍k khîn lâu Hì-thí pâu-fu̍k chho̍k.

Nui-phu kiet-kèu[phiên-siá | 編寫原始碼]