跳至內容

Thú-sên

Chhiùng Wikipedia lòi
Thú-sên.
Liá pho-khôi-thù hién-sṳ Thú-sên nui-phu ke mù-hîn.

Thú-sên (土星; fù-ho: ♄), vì Thai-yòng-hi pat thai Hàng-sên chṳ̂-yit, chṳ Thai-yòng khî-lì vi-yî thi-liuk, pin lâu Muk-sên, Thiên-vòng-sên khi̍p Hói-vòng-sên thùng su̍k Hì-thí Ki-sên. Thú-sên chú-yeu yù khîn chû-sṳ̀n, hàn-yû séu liòng ke hoi lâu mì-hen Ngièn-su, nui-phu ke fu̍t-sîm pâu-koat ngâm-sa̍k lâu pên, ngoi-vì yù sú-chhèn Kîm-su̍k khîn lâu Hì-thí pâu-fu̍k chho̍k.

Thai-yòng-hi
Hèn-sên: Ngit-thèu
Hàng-sên: Súi-sên · Kîm-sên · Thi-khiù · Fó-sên · Muk-sên ·
Thú-sên · Thiên-vòng-sên · Hói-vòng-sên
Ái-hàng-sên: Ceres · Mèn-vòng-sên · Haumea · Makemake · Eris
Ví-sên: Ngie̍t-khiù· Fó-sên ke · Muk-sên ke · Thú-sên ke ·
Thiên-vòng-sên ke · Hói-vòng-sên ke
So-pá-sên: Halley So-pá-sên · Encke So-pá-sên
Khì-thâ: Séu-hàng-sên-tai· Kuiper-tai · Scattered disc · Oort-yùn