跳至內容

Nàm-khi̍t-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Nàm-khi̍t-chû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"南極洲" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Nàm-khi̍t-chû
Nàm-khi̍t-chû

Nàm-khi̍t-chû he yit-khoai kî-pún sông vi-yî Nàm-khi̍t khiên yî-nàm ke chû. Nàm-khi̍t-chû thú-thi kí-fû tû chhai nàm-khi̍t khiên-nui, si-chû he Thai-phìn-yòng, Yin-thu-yòng lâu Thai-sî-yòng; he sṳ-kie sông Thi-lî chui-kô ke yit-ke chû.

Hi-heu yi-sòng hòn-lâng, chûng-ngièn fu̍k-koi pên-siet, vi hòn-tai pên-ngièn hi-heu, ho-chhṳ̂n sṳ-kie fûng-khu, hòn-khi̍t, kôn-khi̍t. Chhiòn chû-ngièn phìn-kiûn hi-vûn he làng-hâ 25℃, nui-liu̍k kô-ngièn phìn-kiûn he làng-hâ 56℃ chó-yu.


Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Nàm-khi̍t-chû siông-koân ke tóng-on.