Nàm-khi̍t-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Nàm-khi̍t-chû

Nàm-khi̍t-chû he yit-khoai kî-pún sông vi-yî Nàm-khi̍t khiên yî-nàm ke chû. Nàm-khi̍t-chû thú-thi kí-fû tû chhai nàm-khi̍t khiên-nui, si-chû he Thai-phìn-yòngYin-thu-yòng lâu Thai-sî-yòng; he sṳ-kie sông Thi-lî chui-kô ke yit-ke chû.

Hi-heu yi-sòng hòn-lâng、chûng-ngièn fu̍k-koi pên-siet, vi hòn-tai pên-ngièn hi-heu, ho-chhṳ̂n sṳ-kie fûng-khu, hòn-khi̍t, kôn-khi̍t. Chhiòn chû-ngièn phìn-kiûn hi-vûn he làng-hâ 25℃, nui-liu̍k kô-ngièn phìn-kiûn he làng-hâ 56℃ chó-yu.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]