Kumamoto-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Kumamoto-sṳ.

Kumamoto-sṳ vi-yî Ngit-pún Kiú-chû chûng-phu, vì Kiú-chû thi-sâm-thai sàng-sṳ, he Kumamoto-yen ke Yen-thâng só-chhai-thi, ya-he yen nui ke chui-thai sàng-sṳ, ngìn-khiéu 74 van yì. Sṳ-nui kiê-tho cháng-chhè, lèu-hà lìm-li̍p, fu-yû hien-thoi kám, Ngit-pún sâm-miàng sàng chṳ̂-yit ke Kumamoto-sàng chang vi-yî chhṳ́.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]