Kitakyūshū, Fukuoka

Chhiùng Wikipedia lòi
Kitakyūshū, Fukuoka.
Kitakyūshū, Fukuoka.

Kitakyūshū, Fukuoka he vi Ngit-pún Fukuoka-yen ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 486.81 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 486.81 ngìn (2010-ngièn).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]