Matsue-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Matsue-sṳ.

Matsue-sṳ / Tshiùng-kông-sṳ (Ngit-ngî: 松江市) vi-yî Ngit-pún Shimane-yen pet-phu Shingi fù tûng-ngan, he tó Shimane yen tû, hien yû kî-mìn khiûn 20 van, ya-he chhiòn Ngit-pún ngìn-khiéu chui séu ke yen tû. 2012-ngièn 4-ngie̍t sṳ̂n kak sṳ̀n-vì thi̍t li sṳ. Chú-yeu he khî vi-yî lièn-kiet Shingi fù fò chûng hói ke thai khiâu chhôn lióng chet, ya yîn-chhṳ́ yû súi tû chṳ̂ chhṳ̂n; thùng-sṳ̀ ya yîn chhut yùn vùn-fa yì vùn-miàng.

Thai khiâu chhôn pet chet pûn chhṳ̂n-vì khiâu pet, vì kha chó-khì khôi-fat ke sṳ khî, chhiùng Kông-sàng chit vi-yî chhṳ́; nàm chet chet chhṳ̂n-vì khiâu nàm, vì sîn ke sṳ khî, chhiùng kông chhàm chet vi-yî chhṳ́. Sṳ-nui yî yúng-yû het-pha̍k lióng-set ke ńg chhèn thiên sú kok, kô 30 mí ke chhiùng Kông-sàng vì chûng-sîm, kú sṳ̀ yen, sṳ̀n sa yî-khi̍p kok sṳ̀-thoi kú tsiak chho lo̍k chhai chhiùng kông khiu Sàng-khî, chen-thiâm liáu kú-sàng chhiùng kông ke mùi li̍t.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]