Thai Ngi̍t-pún Ti-koet

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Ngi̍t-pún Ti-koet

Thai Ngi̍t-pún Ti-koet he chhiùng 1868-ngièn to 1945-ngièn chṳ̂-kiên Ngi̍t-pún ke chang-sit koet-ho.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thai Ngi̍t-pún Ti-koet ke koet-thú fam-vì ①Nui-thi, ②Thòi-vân, ②Sîn-nàm khiùn-tó, ③Karafuto (kîm-ha Sakhalin), ④Chêu-sién, ⑤Koân-tûng-chû, ⑥Mân-chû-koet, ⑦Nàm-yòng khiùn-tó.
Thi-khî Mien-chit
(km²)
Ngìn-khiéu
1920-ngièn 1930-ngièn 1940-ngièn
Ngi̍t-pún 382,560.83 55,963,053 64,450,005 73,114,308
Thòi-vân 35,961.21 3,655,308 4,592,537 5,872,084
Fà-thai 36,090.30 105,899 295,196 414,891
Chêu-siên 220,788.44 17,264,119 21,058,305 24,326,327
Chúng-kie 675,400.78 76,988,379 90,396,043 103,727,610
Koân-tûng-chû 3,462.45 688,130 955,741 1,367,334
Mân-chû-koet1 290.30 231,438 372,270 -
Nàm-yòng khiùn-tó 2,148.80 52,222 69,626 131,157