Honshu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pún-chû.

Pún-chû (Ngit-ngî: ほんしゅう Honshū) he Ngit-pún chui-thai-tó , ya-he Ngit-pún pún-thú si-tó chṳ̂-yit , vi yî Ngit-pún Lie̍t-tó chûng-phu, hiong pet lâu Pet-hói-tho-tó kak Chîn-khiâng Hói-hia̍p siông-mong, hiong nàm lâu Si-koet-tó kak Lai-fu Nui-hói siông-tui, hiong sî-nàm lâu Kiú-chû-tóKôan-mùn Hói-hia̍p lâu Fûng-heu Súi-tho siông-kak. sṳ̂n vì tó-koet Ngit-pún chui chú-yeu ke tó-yí, yîn-yì pûn hêm-cho “Pún-chû”.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]