Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Thai-ho̍k he Kô-tén Kau-yuk ho̍k-su̍t ngiên-kiu ke kau-yuk kî-kèu, yû khièn-han pân-su ho̍k-vi, pâu-koat Fu-ho̍k-sṳ ho̍k-vi, Ho̍k-sṳ Ho̍k-vi (Bachelor), Sha̍k-sṳ Ho̍k-vi, Pok-sṳ Ho̍k-vi yî-khi̍p Kau-su yùng-yì ho̍k-vi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]