Kô-tén Kau-yuk

Chhiùng Wikipedia lòi
Mî-koet Phú-lìm-sṳ̂-tun Thai-ho̍k.
Kâ-nâ-thai McGill Thai-ho̍k.
Yîn-koet Kiam-khiâu Thai-ho̍k.
Tô-lùn-tô Thai-ho̍k.
Ngò-lò-sṳ̂ Mo̍k-sṳ̂-khô Koet-li̍p Thai-ho̍k.
Ngi̍t-pún Tûng-kîn Thai-ho̍k.
Pâ-sî Sṳn Pó-lò Thai-ho̍k.
Nàm-fî Cape Town Thai-ho̍k.

Kô-tén Kau-yuk (Yîn-ngî: Higher education), yu ham-cho Chôn-sông Kau-yuk (Yîn-ngî: Post-secondary education) he yit-chak kau-yuk chhèn-kip ke khói-ngiam, kóng-ngi sông chṳ́ yit-chhiet kien-li̍p chhai chûng-tén kau-yuk kî-chhú sông ke chon-ngia̍p kau-yuk. Liá-chak chhèn-kip hâm-koi ho̍k-yènthai-ho̍ksṳ̀n-ho̍k-yènlî-kûng ho̍k-yènkî-su̍t ho̍k-káu yî-khi̍p khì-thâ pân-su ho̍k-vi fe̍t-chá chon-ngia̍p chṳn-sû ke ho̍k-yèn-kip kî-kèu.