跳至內容

Vùn-mìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Vùn-mìn yit-pân he tsṳ́-tsak yû-ngìn kî-tshu, yû yit-thin ke Kîn-tsi Vùn-fa thi-khî. Vùn-mìn kîn-sòng lâu sàng-sṳ yû me̍t-tshiet ke lièn-kiê, vùn-mìn liá-ke tshṳ̀-ki pún-sṳ̂n tshiu-yû “Sàng-sṳ-fa”lâu “Sàng-sṳ hìn-sàng ”ke hàm-yi.

Chui tsó-khì ke vùn-mìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kú-thoi vùn-mìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ-kie vùn-mìn kú-koet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]