Sa-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Sa-fi(社會) yû tô-chúng thin-ngi:

  1. yit-pân he chhṳ-kâ fàn-chhṳ̍t ke ke-thí kèu-kien ke khiùn-thí, cham-kí yit-thin ke khûng-kiên, khí-yû thu̍k-thi̍t ke vùn-fa lâu fûng-siu̍k si̍p-koan.
  2. Sa-fi-ho̍k(社會學)
  3. Sa-fi-chú-ngi(社會主義)